naslovnica zvezek3 4 2008

  Razprave
Paola Korošec,
Iva Mikl Curk
Podjetnik, tehnolog in zbiralec - Sigilata o eni od hiš rimskodobnega Ptuja
Boris Golec Najzgodnejša pričevanja o Primožu Trubarju, Omembe, podpisi in pečati med letoma 1526 in 1545
Jurij Perovšek Pogledi slovenske liberalne politike na oborožene sile Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918-1941
Jure Gašparič Odnos Slovenske ljudske stranke do Vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije
Mateja Čoh Ozadje sodnih procesov proti članom in podpornikom ilegalnih skupin v Sloveniji med letoma 1945 in 1952
Jure Gašparič Menjava političnih elit na Slovenskem po drugi svetovni vojni
Miran Aplinc Razvoj usnjarstva v Šoštanju
Alenka Valh Lopert Volkmerjeni germanizmi z vidika socialnozvrstnih oznak v današnjih slovenskih mormativnih priročnikih
  Ocene in poročila
Marjan Toš Sto let v kraljestvu Zlatorog 
Marjan Toš To ni otroška igra (Otroci med holokavstom - ustvarjalnost in igra) 
   
PRENOS: CZN_2008_3-4_za_splet.pdf

Back to top