Časopis za zgodovino in narodopisje (ČZN) je znanstvena revija z najdaljšim izhajanjem med slovensko zgodovinsko periodiko in prvi časopis namenjen etnologiji. Leta 1904 je Zgodovinsko društvo za Spodnjo Štajersko pričelo izdajati ČZN. Do vojne je izšlo 35 letnikov. Zaradi okupacije je prenehal izhajati. Novo vrsto ČZN beležimo od 1965, ko ga je pričelo izdajati Združenje visokošolskih zavodov (od 1975 Univerza v Mariboru) ob sodelovanju Zgodovinskega društva v Mariboru.
Prvi urednik je bil Anton Kaspret (1904—1917), drugi Franc Kovačič (1917—1939). Za njima sta ga urejala Franjo Baš in Janko Glazer. Novo vrsto je do leta 1984 urejal Jože Koropec, za njim pa Vladimir Bračič. Potem je za desetletje prevzel urednikovanje Marjan Žnidarič, sledil mu je Darko Friš (1998—2001), nato zopet Marjan Žnidarič (2002—2005). od leta 2006 dalje je glavna in odgovorna urednica Vlasta Stavbar.
V prvih letnikih so bili sodelavci slovenski znanstveniki iz Gradca, z Dunaja in iz Ljubljane, v obdobju med vojnama pa je večina prispevkov iz kroga društvenih delavcev v Mariboru, kjer je nastalo novo slovensko znanstveno središče. To se je nadaljevalo tudi po obnovitvi revije, ko je Maribor dobil več ustanov in univerzo.

V programski politiki ČZN sledi svoji več kot stoletni tradiciji interdiciplinarnosti ter objavlja znanstvene prispevke s področja zgodovine, etnologije, geografije, jezikoslovja, arheologije, umetnostne zgodovine in domoznanstva. Z ocenami in poročili pa sledi izdajam novih publikacij ter dogajanjem v vedah, ki jih pokriva. Revija primarno pokriva področje SV Slovenije, vendar v zadnjih letih objavljamo tudi prispevke, ki zajemajo širše območje raziskave.
ČZN pa je namenjen tudi objavi biografskih zapisov, tako raziskovalnih kot spominskih.
Vsa znanstvena besedila so objavljena v slovenskem jeziku in recenzirana ter opremljena z decimalno klasifikacijo in tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Vsaka razprava ima slovenski in angleški sinopsis ter ključne besede, povzetki pa so v angleškem in nemškem jeziku. Predviden obseg treh zvezkov (štirih številk) je 55 avtorskih pol. Več kot 90% je znanstvenih prispevkov, ostalo so strokovni prispevki, ocene, poročila, spominski zapisi.
Izdajanje sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost in Mestna občina Maribor

Uredniški odbor ČZN sestavljajo v glavnini univerzitetni profesorji ter profesorji iz tujine. Člani uredniškega odbora so iz različnih znanstvenih področij in so v glavnem tudi recenzenti; glede na specifiko pa k sodelovanju povabimo tudi zunanje recenzente.
Avtorji razprav in drugih prispevkov so v večini univerzitetni profesorji in znanstveniki ter odlični raziskovalci na posameznem področju. Seveda pa dajemo možnost tudi mladim perspektivnim, vendar še ne uveljavljenim raziskovalcem.
Z izdajanjem ČZN in objavljanjem znanstvenih razprav uglednih slovenskih raziskovalcev in mladih perspektivnih znanstvenikov želimo še nadalje prispevati k ohranjanju zgodovinskega spomina ter izsledkom znanstvenega dela na omenjenih področjih.


Uredniški odbor:

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, višja znanstvena sodelavka v. p. (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Slovenija)
Red. prof. dr. Darko Darovec (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija)
Doc. dr. Jerneja Ferlež (Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Slovenija)
Miroslava Grašič, prof. (Muzej Narodne osvoboditve Maribor, Slovenija)
Red. prof. dr. Marko Jesenšek (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija)
Doc. dr. Tone Ravnikar (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija)
Red. prof. dr. Franc Rozman (Slovenija)
Dr. Vlasta Stavbar (Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Slovenija)
Dr. Igor Žiberna (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija)
Dr. Marjan Žnidarič (Slovenija)
Mag. dr. Theodor Domej (Avstrija)
Prof. dr. Hrvoje Petrić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvaška)
Dr. Peter Wiesflecker (Avstrija)

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Imena in elektronski naslovi, vneseni v spletišče te revije, bodo uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani in ne bodo posredovani drugim osebam za drugačne namene.

 

Back to top