Dolžnosti urednika in uredniškega odbora:
Urednik odloči, kateri od prejetih člankov so primerni za objavo v reviji. Pri tem sledi smernicam politike uredniškega odbora revije in se pri svojih odločitvah lahko posvetuje z uredniškim odborom ali recenzenti.
Urednik pošlje vsak prispevek v recenzentski postopek dvema recenzentoma, ki sta praviloma strokovnjaka za tematiko, obdobje oz. krajevni okvir, o katerem govori prispevek (peer review).
Urednik in člani uredniškega odbora ne smejo razkrivati informacij o oddanem rokopisu nikomur drugemu, razen ustreznemu avtorju oz. (morebitnim) recenzentom.
Urednik ima pravico določiti rok (datum), do katerega mora recenzent opraviti recenzijo. Uredniško določeni rok se lahko spremeni le v dogovoru med urednikom in recenzentom.

Dolžnosti recenzentov:
Recenzentski postopek je anonimen. Recenzenti morajo vse rokopise, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne dokumente. Ne smejo jih kazati drugim ali o njih razpravljati z drugimi niti jih ne smejo uporabiti v osebno korist.
Recenzent z objektivno in strokovno oceno ter argumenti pomaga uredniku pri sprejemanju uredniških odločitev in lahko s komunikacijo z avtorjem preko urednika pomaga avtorju izboljšati članek.
Osebno kritiziranje avtorja ni primerno.
Vsak izbrani recenzent, ki se ne čuti dovolj usposobljenega za pregledovanje rokopisa, ali ki ve, da ne bo mogel v roku, ki ga je določil urednik, opraviti recenzije, je dolžan o tem obvestiti urednika in odstopiti od opravljanja recenzije.

Dolžnosti avtorjev in avtoric:
Avtorji se morajo pri pisanju prispevkov držati Navodil avtorjem, ki so objavljena v vsaki številki revije.
Avtorji jamčijo, da so njihovi prispevki izvirno znanstveno delo in rezultat njihovih raziskav oz. da so, če so uporabili delo in/ali besede drugih, te pravilno navedli ali citirali.
V prispevku predstavljeni podatki, na katerih temelji raziskovalno delo, morajo biti točni in natančni. Članek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo tudi drugi avtorji in preverijo recenzenti.
Avtor mora vedno ustrezno navesti delo drugih, ki so pomembno prispevali k nastanku članka. Informacij, ki jih avtor pridobi zasebno, ne sme uporabiti ali o njih poročati brez izrecnega, pisnega dovoljenja vira.
Če je avtorjev prispevka več, je za objavo potrebno soglasje vseh avtorjev.
Avtor je dolžan sodelovati v recenzentskem postopku in upoštevati navodila recenzentov in urednika za izboljšave besedila. Zavrnitev posameznega popravka mora utemeljiti.
Uredništvo ne sprejema besedil, ki so že bila objavljena ali so v uredniškem postopku za objavo v drugi publikaciji. Avtorji se ob tem zavežejo, da bistvenih izsledkov raziskav še niso objavili v drugih znanstvenih publikacijah. Izjema velja le za prevode člankov v tuje jezike.
Dovoljenje za objavo avtorsko zaščitenega slikovnega gradiva morajo pridobiti avtorji prispevkov.
Avtorji so dolžni poskrbeti za vse etične standarde raziskave, katere rezultati so objavljeni v prispevku. Vsi avtorji morajo razkriti morebiten finančni ali drug bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega besedila. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni.
Če avtor odkrije bistveno napako ali netočnost v lastnem objavljenem delu, je njegova dolžnost, da o tem takoj obvesti urednika revije ter sodeluje z njim pri umiku oziroma popravi članka. Če urednik izve, da objavljeno delo vsebuje bistveno napako, je avtorjeva dolžnost, da razpravo umakne ali popravi ali pa uredniku predloži dokaze o pravilnosti izvirnega članka.

Back to top